Dostupné podklady k případu

2015:

Johance Kubaňové Krajský úřad Středočeského kraje dovolil pracovat soukromě jako registrovaná porodní asistentka, ovšem s výjimkou domácích porodů. Svévolně a bez zákonné opory tedy v registraci omezil její kompetence tak, aby nemohla vést fyziologický porod.

Oprávnění Johanky Kubaňové ke zdravotním službám

2016:

Johanka protestovala proti omezení domácích porodů, odvolávala se na Ministerstvo zdravotnictví a skončilo to tak, že v květnu 2016 podala žalobu na Ministerstvo zdravotnictví s tím, že jí znemožňuje vykonávat plnohodnotně její profesi.

2017:

V polovině března 2017 jí pak Krajský úřad Středočeského kraje provedl jako soukromé porodní asistentce kontrolu. Úřednice si kromě jiného okopírovaly i 12 spisů z její dokumentace. Pak po ní úřad žádal vysvětlení porodní péče u dvou žen, které porodily doma. Johanka přiznala, že to byly domácí porody, vzhledem k tomu, že tyto ženy nechtěly odjet do porodnice.

2018: 

Krajský úřad proti Johance v únoru 2018 zahájil řízení o přestupku za to, že poskytovala péči u zmíněných fyziologických porodů v rámci domácí péče (domácí porod). Podle krajského úřadu k tomu nebyla oprávněna, vzhledem k tomu, že jí úřad fyziologický porod z oprávnění vyškrtl. 26. června 2018 pak Krajský úřad Středočeského kraje Johance uložil pokutu v likvidační výší 120 tisíc korun za poskytování zdravotní péče během porodů doma.

Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o přestupku z června 2018

19. července byla spuštěna dárcovská výzva „Podpořte odvolání porodní asistentky proti pokutě za domácí porody!“. Potřebná částka se vybrala během jediného dne. Johanka následně v srpnu 2018 podala odvolání k Ministerstvu zdravotnictví.

Odvolání Johanky Kubaňové ze srpna 2018

7. listopadu Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o odvolání proti udělení pokuty. Ministerstvo zrušilo rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje pro nedostatek důvodů a vrátilo věc krajskému úřadu k novému projednání. Jelikož rozhodnutí krajského úřadu nenabylo právní moci, Johanka pokutu zatím platit nemusí. Johanka je nadále zastupována advokátkami LLP. Odvolání stálo celkem 74 tisíc korun za zastupování a 10 tisíc korun za kampaň na podporu Johanky.

Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví v odvolacím řízení z listopadu 2018

Hlavní myšlenky rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví:

  • Nebylo zdůvodněno, z jakého důvodu byla porodní asistentka přítomna u porodu. Ale i kdyby bylo, asistence ve smyslu „přítomnosti“ sama o sobě ještě nesplňuje podmínky přestupku. Mohlo se naopak jednat o poskytnutí první pomoci, což přestupkem není.
  • Nebylo průkazné, že šlo o plánovaný domácí porod. Ale i kdyby ano, taková jednorázová činnost nesplňuje podmínky přestupku.
  • „…vedení (fyziologického) porodu je činností, pro niž jsou porodní asistentky (tedy i obviněná) odborně kvalifikovány a za podmínek stanovených právními předpisy i oprávněny. Pokud takový poskytovatel zdravotních služeb v mezích své odbornosti poskytne odbornou první pomoc, nemůže se podle názoru ministerstva jednat o protiprávní jednání, a tedy ani o přestupek.“
  • Krajský úřad neuvedl, jaké zdravotní služby v rámci porodu obviněná neoprávněně poskytla, aniž by se jednalo o odbornou první pomoc.
  • Krajský úřad se nezabýval vymezením toho, co ještě obviněná smí a co už ne a za jaké konkrétní činnosti ji trestá.
  • V této souvislosti si nelze nepovšimnout, že ošetřovatelská péče je definovaná jako péče, jejímž cílem je udržení, podpora a navracení zdraví a uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb v souvislosti s těhotenstvím a porodem.
  • Aby se jednalo o přestupek, muselo by se prokázat, že se jednalo o poskytování zdravotnických služeb překračujících rámec odborné první pomoci a překračujících rámec uděleného oprávnění „porodní asistence mimo fyziologického porodu“.

2019: 

V průběhu dubna a května provedl Krajský úřad Středočeského kraje výslechy dalších žen.

2020:

V lednu Krajský úřad Středočeského kraje ukončil dokazování.

Johanka nadále bojuje za možnost poskytovat ženám a dětem bezpečnou péči, která je běžná v západní Evropě a kterou doporučuje i Světová zdravotnická organizace (WHO).